Проекти

Проект „Подкрепа за успех”

https://podkrepazauspeh.mon.bg/
Професионална гимназия по строителство „Пеньо Пенев” през учебната 2019/2020 година отново участва в Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Създадени са две групи:

  • една група „Българският език – лесен и интересен” за допълнително обучение по български език на ученици, осъществяващо се като обща подкрепа за личностно развитие на ученика в съответствие с чл. 17, 27 и 30 от Наредбата за приобщаващото образование
  • една група „Нови технологии в строителството” за осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене

Програма БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК – ЛЕСЕН И ИНТЕРЕСЕН с ръководител МИРОЛЮБА СТОЯНОВА

Програма Група: Нови технологии в строителството с ръководител Доню Стоянов Димитров

Проект „Образование за утрешния ден”

https://oud.mon.bg
Професионална гимназия по строителство „Пеньо Пенев” през учебната 2019/2020 година участва в Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Създаден е клуб „АВС” с ученици от 8 и 10 клас за дигитална компетентност.


ПРОГРАМА : клуб "АВС"

© 2021 Всички права запазени ПГС "Пеньо Пенев" . Дизайн Madhouse STUDIO